• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συχνά, η εκ του νόμου προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μπορεί να αποβεί περιοριστική απέναντι στη λειτουργία και την ανάπτυξη υγιών επιχειρήσεων καθώς και στην ατομική ιδιοκτησία των πολιτών.
Το γραφείο μας, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και προσήλωση στην ιδέα του συγκερασμού του με την υγιή επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνει με επιτυχία την παροχή συμβουλών και τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν, ενδεικτικά, σε:
• Πρόστιμα των Διοικητικών Αρχών
• Αδειοδοτήσεις – Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
• Χαρακτηρισμό εκτάσεων ως Δασικών ή Αναδασωτέων
• Ποινικές Κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Δίκαιο της Ενέργειας
• Δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών