• Πάθος & Αφοσίωση
  • Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα
  • Επαγγελματισμός & Υπευθυνότητα
  • Γνώση & Δυναμισμός
  • Σεβασμός & Ειλικρίνεια
images1 brand2 images1 brand2 brand2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω των σύγχρονων οικονομικών συγκυριών, αλλά κυρίως των αμέτρητων προβλημάτων επιβίωσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουμε τις πλέον άρτιες νομικές υπηρεσίες μας, για μια ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των συμφερόντων εκείνων που μας εμπιστεύονται, υπηρεσίες που βρίσκονται σε απόλυτη σύμπλευση με την απρόσκοπτη λειτουργία υγιών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, με απώτερο κοινό στόχο την ανάπτυξη μια βιώσιμης και ζωτικής αγοράς και εμπορίου, στηρίζοντας την εθνική μας οικονομία.
Αναλαμβάνουμε:

• Τη σύσταση εμπορικών εταιριών, σωματείων εμπορικού χαρακτήρα, συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Δραστηριοοιούμαστε στον τομέα των ξενοδοχειακών – τουριστικών επιχειρήσεων
• Εκπροσώπηση εταιρειών
• Συγχωνεύσεις - Εξαγορές
• Την κατάρτιση και τροποποίηση καταστατικών
• Παρέχουμε συμβουλές για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύπτει από τις συναλλαγές της εταιρείας, σύνταξη συμβάσεων/συμφωνητικών για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια συμβόλαια, συμβάσεις εργασίας κλπ.), ζητήματα εξυγίανσης επιχειρήσεων και πτωχευτικού δικαίου, εμπορικών ακινήτων, εμπορικών μισθώσεων, μετασχηματισμών της μορφής της εταιρείας.
• Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας
• Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
• Ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
• Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising)
• Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό